ინფორმაცია საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა ონლაინ რეგისტრაციის შესახებ


ბათუმის საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელების მიღება წარმოებს ონლაინ-რეჟიმში, მოქალაქეები საბავშვო ბაღში რეგისტრაციას შეძლებენ სახლიდან გაუსვლელად, კომპიუტერის მეშვეობით. რეგისტრაცია განუწყვეტლივ იწარმოებს ააიპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების ოფიციალურ ვებგვერდზე: 
www.Batumikids.ge.;  

ბათუმის მუნიციპალურ საბავშვო ბაღებში რეგისტრაციის აუცილებელი პირობები:

1. ბავშვის ერთერთი მშობელი რეგისტრირებული უნდა იყოს როგორც ქ. ბათუმის მაცხოვრებელი და აღსაზრდელი უნდა დარეგისტრირდეს ერთ-ერთი მშობლის რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით;

2. სისტემაში რეგისტრაცია შეუძლია მხოლოდ იმ აღსაზრდელს, რომელსაც შეუსრულდა 3 წელი;

   2021 წლის 1 ივნისიდან რეგისტრაციის შესაძლებლობა ასევე მიეცემათ იმ აღსაზრდელებსაც, ვისაც 2021 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით უსრულდებათ 3 წელი;

   რეგისტრაციის I ეტაპი დაიწყება 2021 წლის 1 ივნისს 09.00 სთ-ზე და დასრულდება 10 ივლისს 00.00 სთ-ზე. პირველ ეტაპზე რეგისტრაციას გაივლიან პრიორიტეტებით გათვალისწინებული სტატუსის მქონე მოქალაქეები:
ა) ოჯახი, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100 000 და ნაკლებს;
ბ) მრავალშვილიანი (ოთხი და მეტი შვილი 18 წლამდე) ოჯახები;
გ) მარტოხელა დედები ;
დ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლები და ომში დაღუპულთა ოჯახები;
ე) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები;
ვ) ერთი ოჯახიდან მეორე და ყოველი მომდევნო აღსაზრდელი (დედმამიშვილები),
(ამ სტატუსით მოსარგებლის ერთ-ერთი დედმამიშვილი ახალი სასწავლო წლისთვის უნდა იყოს ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში შემავალი რომელიმე საბავშვო ბაღის აღსაზრდელი);

  პრიორიტეტებში აღნიშნული სტატუსის მქონე მოქალაქეებს, რომელთაც არ აქვთ წვდომა ინტერნეტთან, ბავშვის დასარეგისტრირებლად შეუძლიათ მიმართონ ბაღების გაერთიანებას 2021 წლის  1 ივნისიდან - 10 ივლისის ჩათვლით (ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. 81);

   რეგისტრაციის II ეტაპი-მიმდინარე წლის 19 ივლისიდან ჩაირიცხებიან რიგში მდგომი აღსაზრდელები რეგისტრაციის რიგითობის მიხედვით. ეს პროცესი იწარმოებს მთელი წლის განმავლობაში უწყვეტად; 
იმ, შემთხვევაში თუ საბავშვო ბაღში ადგილის არარსებობის გამო ბავშვი ვერ ჩაირიცხა ტერიტორიულად განკუთვნილ სასურველ საბავშვო ბაღში, სარეგისტარციო ონლაინ-პროგრამა მას განათავსებს სარეზერვო სიაში და ვაკანსიის შემთხვევაში პროგრამა მათ ავტომატურად, რიგითობის მიხედვით ჩარიცხავს.
საბავშვო ბაღებში რეგისტრაციას შეძლებენ მხოლოდ ის ბავშვები, რომლებსაც უკვე შეუსრულდათ სამი წელი.
    
    მონაცემთა ბაზაში აღსაზრდელთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებით პროგრამაში მიმდინარე სამუშაოების გამო ერთი საბავშვო ბაღიდან მეორეში აღსაზრდელის გადაყვანის განაცხადის მიღება შეჩერებულია 2021 წლის 20 სექტემბრამდე.გადაყვანის მსურველებმა განაცხადის შესავსებად უნდა მიმართონ ააიპ ,,ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების'' ადმინისტრაციას შემდეგ მისამართზე: ბათუმი,პ.მელიქიშვილის ქ.№81.მშობელმა თან უნდა იქონიოს საცხოვრებელი ადგილის დამადასტურებელი დოკუმენტი,რომელიც გაცემული იქნება უფლებამოსილი ორგანოს მიერ (იუსტიციის სახლი). საკონტაქტო პირი: გივი გოგოლაძე 

   სასურველ საბავშვო ბაღში ჩარიცხვის შემდეგ, 10 დღის ვადაში მშობელმა საბავშვო ბაღის გამგეს უნდა წარუდგინოს საჭირო დოკუმენტაცია: 
1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი;
2) აღსაზრდელის დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
3) ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა 100);
4) ფერადი ფოტო (ორი ცალი 3X4);
5) ID ბარათის შემთხვევაში ცნობა საცხოვრებელი ადგილის შესახებ (გაცემული უფლებამოსილი ორგანოს მიერ).

საბავშვო ბაღებში რეგისტრაციის პრეტენდენტი პასუხს აგებს მის მიერ შეყვანილი ინფორმაციის სისწორეზე. იმ შემთხვევაში, თუ დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ აღმოჩნდება, რომ სისტემაში რეგისტრაციის დროს მშობლის მიერ შეყვანილია არასწორი ინფორმაცია, აღსაზრდელი ამოირიცხება ჩარიცხულთა სიიდან.

    რიგში მდგომი აღსაზრდელის რიგითი ნომრის გასარკვევად მითითებული უნდა იქნეს თქვენი რეგისტრაციის ადგილი, ბაღის დასახელება და ასაკობრივი ჯგუფი. ამ ოპერაციის განხორციელების შემდეგ წითელი ასოებით გამოვა ინფორმაცია რეგისტრირებული და რიგში მდგომი აღსაზრდელების რაოდენობის შესახებ, რომელზეც მაუსის დაჭერით გაიხსნება ახალი ფანჯარა რეგისტრირებული და რიგში მდგომი აღსაზრდელების სახელობითი სიით.Created By SPAR.GE