ინფორმაცია საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა ონლაინ რეგისტრაციის შესახებ
ბათუმის საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელების მიღება ახალი სასწავლო 2017-2018 წლისთვის ონლაინ-რეჟიმით იწარმოებს, მოქალაქეები საბავშვო ბაღში რეგისტრაციას შეძლებენ სახლიდან გაუსვლელად, კომპიუტერის მეშვეობით. რეგისტრაცია განუწყვეტლივ იწარმოებს ააიპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების ოფიციალურ ვებგვერდზე: 
www.Batumikids.ge. (სისტემაში რეგისტრაცია შეუძლია მხოლოდ იმ აღსაზრდელს ვისაც შეუსრულდა 3 წელი)  

  

   1 ივნისიდან ახალი სასწავლო-სააღმზრდელო წლის დასაწყისისათვის აღსაზრდელების ონლაინ რეგისტრაციისას რეგისტრაციის შესაძლებლობა ასევე მიეცემათ,იმ აღსაზრდელებსაც ვისაც 2017 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით უსრულდებათ შესაბამისი წლოვანება (შესაბამისად 3 წელი, 4 წელი ან 5 წელი უსრულდებათ 15 სექტემბრის ჩათვლით)

 

    2017 წლის 1 მაისს შეწყდება აღსაზრდელების საბავშვო ბაღებში ჩარიცხვა და არა რეგისტრაცია !!!!!


   რეგისტრაციის I ეტაპი დაიწყება 2017 წლის 1 ივლისს 09.00 სთ-ზე და დასრულდება 10 ივლისს 00.00 სთ-ზე. პირველ ეტაპზე რეგისტრაციას გაივლიან პრიორიტეტებით გათვალისწინებული სტატუსის მქონე მოქალაქეები:
ა) ოჯახი, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100 000 და ნაკლებს;
ბ) მრავალშვილიანი (ოთხი და მეტი შვილი 18 წლამდე) ოჯახები;
გ) მარტოხელა დედები ;
დ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლები და ომში დაღუპულთა ოჯახები;
ე) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები;(მსუბუქ ფორმაში)
ვ) ერთი ოჯახიდან მეორე და ყოველ მომდევნო აღსაზრდელი (დედმამიშვილები);
(ამ სტატუსით მოსარგებლის ერთ-ერთი დედმამიშვილი ახალი სასწავლო წლისთვის უნდა იყოს ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში შემავალი რომელიმე საბავშვო ბაღის აღსაზრდელი)

პრიორიტეტებში აღნიშნული სტატუსის მქონე მოქალაქეებს, რომელთაც არ აქვთ წვდომა ინტერნეტთან, ბავშვის დასარეგისტრირებლად შეუძლიათ მიმართონ ბაღების გაერთიანებასა 2017 წლის  1 ივლისიდან - 10 ივლისის ჩათვლით.

   რეგისტრაციის II ეტაპი-მიმდინარე წლის 15 ივლისიდან ჩაირიცხებიან რიგში მდგომი აღსაზრდელები რეგისტრაციის რიგითობის მიხედვით და იწარმოებს მთელი წლის განმავლობაში. 
იმ, შემთხვევაში თუ აღსაზრდელი ადგილის არარსებობის გამო ვერ ჩაირიცხა ტერიტორიულად განკუთვნილ სასურველ საბავშვო ბაღში, სარეგისტარციო ონლაინ-პროგრამა მას განათავსებს სარეზერვო სიაში და ვაკანსიის შემთხვევაში პროგრამა მათ ავტომატურად, რიგითობის მიხედვით ჩარიცხავს.
საბავშვო ბაღებში რეგისტრაციას შეძლებენ ბავშვები, რომლებსაც შესრულებული აქვთ სამი წელი.

    
    მონაცემთა ბაზაში აღსაზრდელთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებით პროგრამაში მიმდინარე სამუშაოების გამო ერთი საბავშვო ბაღიდან მეორეში აღსაზრდელის გადაყვანა შეჩერებულია 2017 წლის 15 სექტემბრამდე.გადაყვანის მსურველებმა განაცხადის შესავსებად უნდა მიმართონ ააიპ ,,ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების'' ადმინისტრაციას შემდეგ მისამართზე: ბათუმი,პ.მელიქიშვილის ქ.№42.მშობელმა თან უნდა იქონიოს საცხოვრებელი ადგილის დამადასტურებელი დოკუმენტი,რომელიც გაცემული იქნება უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.საკონტაქტო პირი:გივი გოგოლაძე


 

     ბათუმის საბავშვო ბაღებში ახალ ჩარიცხულ აღსაზრდელთა დოკუმენტაციის მიღების პერიოდი განისაზღვრება 2017 წლის 26 აგვისტოდან 2017 წლის 10 სექტემბრის ჩათვლით.

 

   სასურველ საბავშვო ბაღში ჩარიცხვის შემდეგ 10 დღის ვადაში მშობელმა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების გამგეს უნდა წარუდგინოს საჭირო დოკუმენტაცია: 
1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი;
2) აღსაზრდელის დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
3) ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა 100);
4) ფერადი ფოტო (ორი ცალი 3X4);
5) ID ბარათის შემთხვევაში ცნობა საცხოვრებელი ადგილის შესახებ (გაცემული უფლებამოსილი ორგანოს მიერ).

   იმ შემთხვევაში, თუ დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ აღმოჩნდება, რომ სისტემაში რეგისტრაციის დროს მშობლის მიერ შეყვანილია არასწორი ინფორმაცია, აღსაზრდელი ამოირიცხება ჩარიცხულთა სიიდან.


    რიგშიმდგომი აღსაზრდელის რიგითი ნომრის გასარკვევად მითითებული უნდა იქნეს თქვენი რეგისტრაციის ადგილი,ბაღის დასახელება და ასაკობრივი ჯგუფი.ამ ოპერაციის განხორციელების შემდეგ წითელი ასოებით გამოვა ინფორმაცია რეგისტრირებული და რიგში მდგომი აღსაზრდელების რაოდენობის შესახებ.რიგში მდგომი აღსაზრდელების ჩანაწერზე მაუსის დაჭერით გაიხსნება ახალი ფანჯარა სახელობითი სიით,სადაც ჩამოთვლილია რეგისტრირებული და რიგში მდგომი აღსაზრდელების სახელობითი სია.Created By SPAR.GE