აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ 
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები
საქართველოს კანონი - ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №487 - ტექნიკური რეგლამენტის − „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების  დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების“ დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს მთავრობის  დადგენილება №485 - ტექნიკური რეგლამენტის − ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებCreated By SPAR.GE