2016-2017 სასწავლო წლისათვის საბავშვო ბაღებში რეგისტრაცია განხორციელდება 2 ეტაპად:(სისტემაში რეგისტრაცია შეუძლია მხოლოდ იმ აღსაზრდელს ვისაც შეუსრულდა 3 წელი)


I ეტაპი-ბათუმის საბავშვო ბაღებში მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან 10 ივლისის ჩათვლით ჩაირიცხებიან პრიორიტეტებით განსაზღვრული სტატუსის მქონე აღსაზრდელები, რომლებიც 10 ივლისის ჩათვლით რეგისტრირებული იქნებიან ელექტრონულ პროგრამაში.


II ეტაპი-მიმდინარე წლის 15 ივლისიდან ჩაირიცხებიან რიგში მდგომი აღსაზრდელები რეგისტრაციის რიგითობის მიხედვით.


ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების ელექტრონულ პროგრამაში, რეგისტრაცია იწარმოებს განუწყვეტლივ მთელი წლის განმავლობაში.

საბავშვო ბაღებში დარეგისტრირების აუცილებელი პირობაა ის , რომ აღსაზრდელის ერთ-ერთი მშობელი უნდა იყოს რეგისტრირებული როგორც მაცხოვრებელი ქ.ბათუმში.
საბავშვო ბაღებში რეგისტრაციის პრეტენდენტი პასუხს აგებს სისტემაში შეყვანილი მონაცემების სისწორეზე. 
სასურველ საბავშვო ბაღში ჩარიცხვის შემდეგ 10 დღის ვადაში მშობელმა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების გამგეს უნდა წარუდგინოს საჭირო დოკუმენტაცია: 
1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი;
2) აღსაზრდელის დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
3) ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა 100);
4) ფერადი ფოტო (ორი ცალი 3X4);
5) ID ბარათის შემთხვევაში ცნობა საცხოვრებელი ადგილის შესახებ (გაცემული უფლებამოსილი ორგანოს მიერ).

იმ ჯგუფებში, რომლებიც იქნება შევსებული, შესაძლებელია რიგის დაკავება. რიგში მდგომ აღსაზრდელებს პროგრამა ავტომატურად ჩარიცხავს საბავშვო ბაღში ადგილის განთავისუფლების შემთხვევაში. 

რეგისტრაციის სრული წესები იხილეთ მენიუში "წესები"

 

  კაპიტალურ რემონტთან დაკავშირებით დროებით დახურულია №12 ს/ბ,რომელიც მდებარეობს ა.წერეთლის №30-ში

Created By SPAR.GE