2017-2018 სასწავლო წლისათვის საბავშვო ბაღებში რეგისტრაცია განხორციელდება 2 ეტაპად:(სისტემაში რეგისტრაცია შეუძლია მხოლოდ იმ აღსაზრდელს ვისაც შეუსრულდა 3 წელი)  

 

 2017 წლის 1 მაისს შეწყდება აღსაზრდელების საბავშვო ბაღებში ჩარიცხვა და არა რეგისტრაცია !!!!!

 

I ეტაპი-ბათუმის საბავშვო ბაღებში მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან 10 ივლისის ჩათვლით ჩაირიცხებიან პრიორიტეტებით განსაზღვრული სტატუსის მქონე აღსაზრდელები, რომლებიც 10 ივლისის ჩათვლით რეგისტრირებული იქნებიან ელექტრონულ პროგრამაში.


II ეტაპი-მიმდინარე წლის 15 ივლისიდან ჩაირიცხებიან რიგში მდგომი აღსაზრდელები რეგისტრაციის რიგითობის მიხედვით.


ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების ელექტრონულ პროგრამაში, რეგისტრაცია იწარმოებს განუწყვეტლივ მთელი წლის განმავლობაში.

 

საბავშვო ბაღებში დარეგისტრირების აუცილებელი პირობაა ის , რომ აღსაზრდელის ერთ-ერთი მშობელი უნდა იყოს რეგისტრირებული როგორც მაცხოვრებელი ქ.ბათუმში.
საბავშვო ბაღებში რეგისტრაციის პრეტენდენტი პასუხს აგებს სისტემაში შეყვანილი მონაცემების სისწორეზე. 

 

სასურველ საბავშვო ბაღში ჩარიცხვის შემდეგ 10 დღის ვადაში მშობელმა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების გამგეს უნდა წარუდგინოს საჭირო დოკუმენტაცია: 

 

1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი;
2) აღსაზრდელის დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
3) ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა 100);
4) ფერადი ფოტო (ორი ცალი 3X4);
5) ID ბარათის შემთხვევაში ცნობა საცხოვრებელი ადგილის შესახებ (გაცემული უფლებამოსილი ორგანოს მიერ).

 

იმ ჯგუფებში, რომლებიც იქნება შევსებული, შესაძლებელია რიგის დაკავება. რიგში მდგომ აღსაზრდელებს პროგრამა ავტომატურად ჩარიცხავს საბავშვო ბაღში ადგილის განთავისუფლების შემთხვევაში. 

რეგისტრაციის სრული წესები იხილეთ მენიუში "წესები"

   

საბავშვო ბაღებში საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა განისაზღვრება 2017 წლის 1 სექტემბრიდან 10 სექტემბრამდე.

 

  

 სარეკონსტრუქციო  სამუშაოებთან  დაკავშირებით  №19  საბავშვო ბაღში, რომელიც  მდებარეობს  სვიშევსკის ქ.№1-ში შეწყდა  ბავშვთა  რეგისტრაცია.რიგში  მდგომ  აღსაზრდელთა  მშობლებმა  გთხოვთ  მოგვმართოთ  საბავშვო  ბაღების  გაერთიანებაში.

 

 2017 წლის 29 მაისს 12 საათზე დაიწყება  № 12 ს/ბ-ის აღსაზრდელთა რეგისტრაცია.

Created By SPAR.GE